Löskortslistor

Stadgar DLF 2019

Stadgar för Föreningen Dragon's Lair
Justerade efter extrainsatt årsmöte 2019-02-16

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är ”Föreningen Dragon's Lair”.

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok (tidigare Sveriges roll och konfliktspelsförbund).

§4 Syfte
Föreningens syfte är att främja samhörighet mellan spelintresserade i alla åldrar genom att tillhandahålla en tillgänglig och trivsam samlingslokal för dem på Kungsholmen.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet och bör om möjligt följa rekommendationer från Sverok. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan tillfälligt avstängas av styrelsen, som längst till nästa höst- eller årsmöte. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Årsmöte kan upphäva uteslutning. Medlem som bryter mot trivselregler eller inte betalar inträde kan få påföljder som är mildare än avstängning, aktuell påföljd bestäms av styrelsens och gäller som längst till nästa årsmöte. Medlem kan alltid välja att bli avstängd, som längst till nästa höst- eller årsmöte, som alternativ till styrelsens föreslagna påföljd. Påföljder måste vara proportionerliga till händelsen.

§8 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst tre personer: Ordförande, sekreterare och kassör. Samma person får inte ha olika roller i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Styrelseledamots mandat sträcker sig fram till nästa årsmöte, eller senast fram till 31 mars året efter mandat lämnats. Styrelsen ska ha ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, höstmöte, årsmöte och att höst- och årsmötets beslut verkställs.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Fullt betalande medlem då årsmötet kallas är valbar.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt kallat måste föreningens medlemmar ha blivit kallade personligen (t.ex. via email) minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) Mötets öppnande
2) Mötets behörighet
3) Val av mötets ordförande
4) Val av mötets sekreterare
5) Val av två personer att justera protokollet
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) Ekonomisk berättelse för förra året
8) Revisorernas berättelse för förra året
9) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) Årets verksamhetsplan
11) Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) Val av årets styrelse
13) Val av årets revisor
14) Val av årets valberedare
15) Motioner och propositioner
16) Övriga frågor
17) Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt kallat måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg via anslag i lokalen. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Höstmöte
Höstmöte skall hållas senast den 30 september varje år.
Styrelse beslutar om tid och plats.
För att vara behörigt kallat måste föreningens medlemmar ha blivit kallade personligen (t.ex. via email) minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på Höstmötet:
1) Mötets öppnande
2) Mötets behörighet
3) Val av mötets ordförande
4) Val av mötets sekreterare
5) Val av två personer att justera protokollet
6) Styrelsens lägesrapport
7) Motioner och propositioner
8) Övriga frågor
9) Mötets avslutande

§14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
Utlägg gjorda av medlemmar ska godkännas av minst 1 styrelsemedlem innan de betalas ut. Om utlägg är större än summa fastställt på årsmötet, ska de godkännas av 2 styrelsemedlemmar varav minst en är firmatecknare. Styrelsemedlem kan inte godkänna betalning åt sig själv.

§15 Rösträtt
Endast fullt betalande medlemmar då mötet kallas och närvarande har rösträtt på höst- och årsmöte. Endast närvarande ur styrelsen har rösträtt på styrelsemöten.

§16 Röstetal
Alla frågor som behandlas på höst- eller årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal görs röstningen om efter årsmötet har haft möjlighet till vidare debatt i frågan. Är det åter lika röstetal får slumpen avgöra.

§17 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på höst- eller årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om Föreningsform (§3), Syfte (§4), Stadgeändringar (§16) och Upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande höst- eller årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte.

§18 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.